Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią Covid 19 termin Wielkopolskiego Konkursu Historycznego im. ks. prof. E. Nawrota zostaje przesunięty na dzień 23 października 2021 r.

Temat konkursu nie ulega zmianie. Zapisy uczestników konkursu, z wyjątkiem uczniów klas VIII, pozostają aktualne. Dodatkowe zgłoszenia można składać do dnia 9 października 2021 r.

dyrektor konkursu
Beata Stempin


ZAPROSZENIE

SZANOWNI NAUCZYCIELE HISTORII!


Stowarzyszenie Im. Ks. Prof. Edwarda Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu, mają zaszczyt zaprosić uczniów z Państwa Szkoły do wzięcia udziału w XIV Wielkopolskim Konkursie Historycznym, którego tematem będzie:


„WOJNA POLSKO – BOLSZEWICKA I ZWYCIĘSKA BITWA WARSZAWSKA 1920”


Tematyka konkursu wpisuje się w przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku.


I. CELE KONKURSU

1.Zainteresowanie uczniów dziejami Polski.
2.Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat dziejów Państwa Polskiego.
3.Budzenie szacunku młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
4.Utrwalenie ważnych zdarzeń historycznych mających do dziś fundamentalne znaczenie dla naszego państwa.
5.Budowanie tożsamości narodowej poprzez pamięć o ofiarach zbrodni na Ojczyźnie i sprawiedliwe osądzenie katów.
6.Kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa.
7.Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów.
8.Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla :

  • Uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych.

III. TERMIN I MIEJSCE i FORMA KONKURSU

Termin: 24 października 2020 r. (sobota)
Rejestracja: od godz. 8.30 do godz. 9.30
Rozpoczęcie: godz. 10.00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
ul. Chojnicka 57
60-480 Poznań /Kiekrz (wejście od strony sali gimnastycznej)
Tel. 61 8428254

Całkowity czas trwania: około 3,5 godziny

IV. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez szkoły i/lub opiekunów szkolnych do dnia 12 października 2020r. na adres mailowy:

biuro@edwardnawrot.pl

i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.
a) maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły - 3 (trzy) osoby
b) UWAGA: obowiązujące w terminie konkursu wymogi epidemiologiczne mogą być przyczyną ograniczenia liczby uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
c) nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej.
3. Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający od 20 do 30 pytań.
4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test, w którym zawarte będą:
- odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
- odpowiedzi w formie wypełnienia luk
5. Czas trwania, pisania testu max. do 40 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu) godzina rozpoczęcia: 10.00
6.Zwyciezca konkursu, czyli
I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
II Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów a większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
8.Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
9.Dogrywka w formie ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową zaraz po sprawdzeniu testów.
10.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11.Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
13. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich punktacji.
14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

V. ZESTAW LITERATURY


1. Norman Davies – „Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920”.
Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
Rozdział V: Bitwa warszawska, str. 190 – 210
Hasła:

2. Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek, Historia 3 – Ciekawi Świata.
Część I. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2015.
Hasła:

  • - Dwie koncepcje granic Polski, str. 72
  • - Spory z Ukrainą, str. 81
  • - Wojna polsko – bolszewicka, str. 82 – 84
  • - Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski, str. 85

3. Joanna Wieliczka – Szarkowa – „Co Polskę stanowi. Biografie historyczne.”
Wydawnictwo AA, Kraków 2017
Rozdziały:

  • - Józef Piłsudski, str. 268 – 277
  • - Ksiądz Ignacy Skorupka, str. 316 – 325

4. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał – „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918 – 1989”.
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, Wydanie 2. poprawione.
Hasła:

  • - Federacja czy inkorporacja? Konflikt polsko – ukraiński, Orlęta Lwowskie, str. 32-33

 

VI. UWAGI KOŃCOWE

Z powodu panującej pandemii SarsCovid-2 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. W trakcie imprezy będą obowiązywały aktualne zalecenia dotyczące zgromadzeń masowych.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:

Beata Stempin                Tel:  722 303 666 w godz. 9.00-20.00
Materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.edwardnawrot.pl

Dla opiekunów grup uczniowskich z poszczególnych szkół organizator przewiduje diety.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!