Konkurs historyczny - regulamin

REGULAMIN
XIV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
im. ks. prof.  Edwarda Nawrota
w roku szkolnym  2020/2021
TEMAT:     
„WOJNA POLSKO – BOLSZEWICKA I ZWYCIĘSKA BITWA WARSZAWSKA 1920”


I. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Udział w Konkursie uczestników małoletnich (do 13 lat - druk "Oświadczenia BB") lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (13-18 lat-druk "Oświadczenia AA") dopuszczalny jest jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.


Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji w mediach, w tym w mediach elektronicznych z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 – t.j. ze zm.).


Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).


1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.edwardnawrot.pl jako Oświadczenie AA lub Oświadczenie BB


2. Oświadczenia  dostarcza: nauczyciel, opiekun uczestników, w dniu konkursu podczas rejestracji

II. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie ks. prof. Edwarda Nawrota
Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu

III. FUNDATORZY NAGRÓD

Stowarzyszenie im. ks. prof.  Edwarda Nawrota
Zakład Wyrobów cukierniczych „Millano”
Kiekrz Market Lewiatan
Fundatorzy  indywidualni

IV. CELE KONKURSU

1.Zainteresowanie uczniów dziejami Polski
2.Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat dziejów państwa polskiego
3.Budzenie szacunku  młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
4.Utrwalenie  ważnych zdarzeń historycznych  mających do dziś fundamentalne znaczenie dla naszego Państwa.
5.Budowanie tożsamości narodowej poprzez pamięć o ofiarach zbrodni na Ojczyźnie i sprawiedliwe osądzenie katów
6.Kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa.
7.Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów.
8.Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej

V. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla :

 • Uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych

VI. TERMIN  I MIEJSCE KONKURSU

Termin: 24 października 2020 r. (sobota)
Rejestracja: od godz. 8.30 do godz. 9.30
Rozpoczęcie : godz.10.00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
ul. Chojnicka 57
60-480 Poznań /Kiekrz tel.61 8428254
Całkowity czas trwania: około 3,5 godziny

VII. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne  zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez  szkoły i/lub  opiekunów szkolnych  do dnia  12  października  2020r. na adres mailowy: biuro@edwardnawrot.pl i  dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.                                                                          
a) maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły - 3 (trzy)
b) UWAGA: obowiązujące w terminie konkursu wymogi epidemiologiczne mogą być przyczyną ograniczenia liczby uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
c) nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej.
3.Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający  od 20 do 30 pytań.
4.Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test ,w którym zawarte będą:
- odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
- odpowiedzi w formie wypełnienia luk
5. Czas trwania, pisania testu max. do 40 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu); godzina rozpoczęcia: 10.00
6.Zwyciezca konkursu, czyli
I Miejsce, zajmie osoba,  która zdobędzie największą liczbę punktów.
II Miejsce, zajmie  osoba, która zdobędzie  mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów  a  większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji  w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
8. Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
9. Dogrywka w formie  ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową  zaraz po sprawdzeniu testów.
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11. Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
13. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich  punktacji.
14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu

VIII. ZESTAW LITERATURY

1. Norman Davies – „Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920”.
Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
Rozdział V: Bitwa warszawska, str. 190 – 210
Hasła:

2. Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek, Historia 3 – Ciekawi Świata.
Część I. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2015.
Hasła:

 • - Dwie koncepcje granic Polski, str. 72
 • - Spory z Ukrainą, str. 81
 • - Wojna polsko – bolszewicka, str. 82 – 84
 • - Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski, str. 85

3. Joanna Wieliczka – Szarkowa – „Co Polskę stanowi. Biografie historyczne.”
Wydawnictwo AA, Kraków 2017
Rozdziały:

 • - Józef Piłsudski, str. 268 – 277
 • - Ksiądz Ignacy Skorupka, str. 316 – 325

4. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał – „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918 – 1989”.
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, Wydanie 2. poprawione.
Hasła:

 • - Federacja czy inkorporacja? Konflikt polsko – ukraiński, Orlęta Lwowskie, str. 32-33

IX. NAGRODY

I MIEJSCE –nagroda rzeczowa – LAPTOP + Dyplom
II MIEJSCE- nagroda rzeczowa - GŁOŚNIK BLUETOOTH + Dyplom
III MIEJSCE- nagroda rzeczowa – KAMERA SPORTOWA + Dyplom

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają :

 • UPOMINKI KSIĄŻKOWE
 • OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY

X. UWAGI KOŃCOWE

Z powodu panującej pandemii SarsCovid-2 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. W trakcie imprezy będą obowiązywały aktualne zalecenia dotyczące zgromadzeń masowych.

Wszelkie pytania i informacje na temat konkursu udzielają :

 • Dyrektor konkursu: Beata Stempin                Tel:  722 303 666 w godz. 9.00-20.00

materiały do pobrania  na stronie www.edwardnawrot.pl

XI. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Przewodnicząca:
mgr Elżbieta Andrzejewska
Członkowie:
dyr. konkursu Beata Stempin    
mgr Teresa Sobczak
mgr Ewa Groszewska